Hur SlimCat jobbar
Från kontakt till färdig App

Kontakt

Kontakt

Under det första mötet (helst digitalt), berättar du om dina behov, önskemål eller idé. För säkerhets skull, kan vi skriva på ett sekretessavtal för din trygghet. I det här skedet har du som kund oftast inte en klar kravspecifikation, vilket är helt förväntat och OK.

Som en del av vårt uppdrag skriver vi din kravspecifikation.

Då är det förstås svårt att ge ett träffsäkert estimat redan vid initial kontakt. Men vi kan ändå utifrån din beskrivning skaffa oss en bild av omfång och komplexitet vilket vi i jämförelse med andra tidigare projekt kan ge en grov kostnadsuppskattning. Därmed får du som kund tidigt en fingervisning om den kommande kostnaden. Men det är först senare, strax innan implementation startar, som vi kan ge ett träffsäkert estimat.

Om du som kund har kravspecifikation och design klar när du kommer till oss kan vi ge ett träffsäkert estimat redan initialt.

Under de första kontakterna med dig som kund diskuterar vi omfång för en första version

Det är ofta klokt att hålla nere scoopet, dvs mängden funktioner till den första lanseringen. Att satsa på en Minimum Viable Product(MVP). Det gäller att definiera ett antal kärnfunktioner som ger ett tillräckligt värde för användarna. För att sedan utveckla appen vidare tillsammans med marknaden. Men varje App satsning är unik. Ibland behöver man bygga lite längre för att kunna ge ett tillräckligt värde.  Vi bollar med dig kring detta, och hjälper dig att sätta scoopet på din första version.

Kontakt

Kontraktskrivning

Innan kontraktskrivning har vi hjälpt dig att upprätta en funktionslista som sedan kan växa fram till en kravspecifikation. Vi har guidat dig till att ta fram ett antal skisser och vi har tillsammans med dig definierat scoopet av en första version. Du har nu en grov kostnadsuppskattning medan ett mer träffsäkert estimat kommer senare. Det är nu vi skriver kontrakt.

I de fall du som kund redan har kravspecifikation och design kan vi ge ett träffsäkert estimat redan innan kontraktskrivning.

Spec & Design

Spec & Design

Under den här fasen jobbar vi med både kravspecifikation och design. Vi sätter dig ihop med en av våra designers och er egen Tech Lead, så att ni får kommunicera chattledes. I bakgrunden finns alltid Svensk support, som hjälper dig vid behov och kan agera bollplank. Om det redan finns en tydlig kravspecifikation behöver Tech Lead bara ställa ett antal frågor för att säkerställa att han förstår den. Om kravspecifikation saknas eller är för vag kommer Tech Lead att intervjua dig och skriva den. Den kommer inte att överarbetas utan utvecklas precis så mycket som behövs för den kommande agila utvecklingen. Eftersom Tech Lead skriver den kommer han dessutom att förstå den fullt ut.

Därefter eller delvis parallellt påbörjas design jobbet. Först brukar designern ge två eller tre förslag på en eller två vyer, där du som kund får välja vilken som passar bäst. Därefter jobbar du och designern vidare iterativt. Vy för vy. Detalj för detalj. Tills du är nöjd.

Den här fasen slutar med att det finns en kravspecifikation och en komplett design. Därmed är vi redo för nästa fas. Kostnaden för Spec & Design varierar kraftigt beroende på omfattning samt hur Spec och Design såg ut när du som kund kom till oss.

Estimat

Estimat

När vi har kravspecifikation och design klart så bryter teamet ner dessa till små arbetsuppgifter. Under det arbetet sätter teamet också ett estimat på varje uppgift, och ett estimat för hela versionen av appen faller ut. Detta estimat är träffsäkert och förväntas hållas inom 30%.

Dock kan estimatet påverkas av att kraven rör på sig under projektets gång. Nya uppgifter som behöver skapas pga att kunden förändrar eller lägger till funktionalitet märker vi upp som “Change Request” vilka vi estimerar och kommunicerar till dig som kund.

Implement

Implementation och Test

Vi använder oss av ett verktyg som heter Jira för att administrera och hantera alla uppgifter som måste utföras för att färdigställa appen. Du som kund har full tillgång till projektet i Jira och kan följa i realtid hur arbetet förflyter och se projektets progress.

Hela den version av appen som vi bygger ligger nedbrutna i uppgifter. Dessa uppgifter kommer sedan att flyttas på en tavla från “Att göra” till “Klar”. Utvecklaren som är tilldelad uppgiften flyttar den från “Att göra” till “Pågående” då arbetet med den påbörjas.

När utvecklaren är klar med uppgiften drar utvecklaren den till “Granskning” där den granskas av en annan(senior) utvecklare. Där tittar man på kodkvalitet. 

Därefter flyttas uppgiften vidare till “Test” där den testas av vårt QA team, som i sin tur drar den till “Löst” där du som kund, om du så vill, kan testa och dra den vidare till “Klar”.                   

QA teamet testar ur ett funktionellt perspektiv och testar varje användarfall i många olika variationer. Du som kund(och produktägare) är den som kan din produkt bäst och testar ur ett konceptuellt perspektiv. 

Genom att testa kontinuerligt under projektets gång kan du tidigt styra projektet rätt om det avviker från ditt tänkta koncept.

QA teamet är väldigt kostnadseffektivt och kan lägga många timmar på att testa din app, vilket reducerar antalet buggar i produktion avsevärt.

Lansering

Lansering och support

Vi fortsätter att vara din pålitliga partner även efter lansering. Om fel uppstår i produktion responderar vi alltid snabbt. Allra senast dagen efter men oftast inom några timmar.

Från lanseringsdagen och 6 månader framåt åtgärdar vi alla buggar kostnadsfritt. Det gäller enbart buggar i specificerad funktionalitet och där det tydligt framgår att det är fel.

Nöjd kund

Nöjd kund garanti

Du som kund kan närsomhelst under de första 300 konsult timmarna använda din nöjd kund garanti vilket innebär att du avbryter projektet och får hälften av pengarna tillbaka. Detta måste användas inom 4 månader från kontraktets start.

Berätta för oss om just ditt projekt