Om SlimCat

Vi slimmar dina kostnader

Utvecklingsprojekt spänner i allmänhet över lång tid. Ett system eller en App blir egentligen aldrig klar utan behöver ständigt vidareutvecklasoch underhållas. Därför är det av största vikt att hitta en kostnadseffektiv utveckling från början som blirhållbar i längden.
För en entreprenör i uppstartsfasen är ofta den ekonomiska uthålligheten helt avgörande.
Idag finns det oerhört stark teknisk kompetens i många länder där det allmänna kostnadsläget är lågt. Inte minst i Asien. Man kan därför få både högre IT kompetensoch lägre pris genom Offshore än man kan få på den Svenska marknaden. Och det har stor betydelse för en startup att överleva den första kritiska fasen, men även fördet etablerade företaget i det långa loppet.

Team i Hanoi

I Vietnam finns en allmänt hög utbildningsnivå ochtekniskt kunnande. Vietnam liggerväldigt högt i pisa mätningar, och har många storatekniska högskolor. 100 000ingenjörer examineras varje år.
Under i stort sett hela 2000-talet har allt fler störreIT-bolag flyttat sinamjukvaruprojekt till Vietnam, vilket har lett tillatten stor överföring av kompetens hartillkommit till Vietnams humankapital. Denna utvecklinghar också lett till attSystemutveckling har blivit ett välbetalt och eftertraktatyrke i Vietnam. Det är hårdkonkurrens om utbildningsplatserna.
Sammantaget gör detta att det idag finns väldigt mångaoerhört bra utvecklare iVietnam, och Vietnam anses av många vara världensbästa Offshore land förSystemutveckling.
Därför har SlimCat byggt upp sitt utvecklingsTeamjust i Hanoi. Teamet består idagav 7 utvecklare, 2 designers och 4 testare. Men viexpanderar hela tiden i takt medökat kundunderlag.

OffShore med Lokal närvaro

SlimCat erbjuder en säker Offshore Lösning där manhar tryggheten av ett Svensktbolag, och en ständig svensk närvaro. Och med kraftenav ett kostnadseffektivtTeam i Hanoi.
Du har ständig tillgång till svensk support som ärmed dig från början till slut.Vi börjar alltid med att diskutera med dig om scoopetpå en första version. Därefterhjälper vi dig igenom designfasen, med en av våraduktiga designers.

Transparens

SlimCat släpper in dig som kund helt i våra processer.Du har direktkontakt medTeamet via Skype eller Slack, med ständigt stöd avsvensk support. Du får tillgång tillvårt ärendehanterings- och projektledningssystem,Jira, där du hela tiden, och irealtid, kan följa projektets progress.
Du kan hela tiden testa din App på vår Dev server,där senaste versionen ständigt ärdeployad. Du kan kontinuerligt se alla förändringarav Appen, i din mobil eller i din browser
Genom att vi jobbar agilt, följer Scrum samt släpperin dig som kund i Jira kan vi oftahelt lyfta bort behovet av projektledning vilket ytterligaresparar dina kostnader. Närman följer Scrum behövs bara två roller: Produktägaren(dvsdu) och Teamet. Därproduktägaren hela tiden svarar på VAD som skall görasoch Teamet på HUR detskall göras. Men oroa dig inte,SlimCat finns helatiden till hands och hjälper dig i dinroll som produktägare. Du får alltid en genomgångav Jira innan vi startar utvecklingoch vi finns med dig hela vägen. Om du inte kännerdig bekväm tar vi över rodrethelt och debiterar för projektledning. Då behöverdu bara prata med oss och vi sköter kommunikationen med Teamet samt Jira.

Berätta för oss om just ditt projekt